Získat heslo

Přihlášení


Smluvní podmínky registračních služeb

Registrace domén .cz se řídí pravidly CZ.NIC, z. s. p. o., která jsou zveřejněna na adrese http://www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy/

Smluvní podmínky webhostingových služeb


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tímto dokumentem stanovuje poskytovatel Smluvní podmínky pro poskytování webhostingových služeb. Uvedené podmínky jsou platné od 1. 1. 2009.

1.2. Smluvní podmínky stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb poskytovatele.

1.3. Objednáním služeb prostřednictvím telefonu, sítě internet nebo jiným způsobem vyslovuje zákazník, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito smluvními podmínkami stejně, jako by byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy.

1.4. Aktuální smluvní podmínky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách poskytovatele.

1.5. Není-li uvedeno jinak, ceny za služby jsou stanoveny v platném ceníku webhostingových služeb na internetových stránkách poskytovatele, a u nově objednané služby je aktuální cena (se započtením slev) vždy ta, která je účtována při objednání služby.


2. Základní pojmy

2.1. Poskytovatel – provozovatel registrator.cz, společnost ONE.CZ s.r.o., se sídlem Hvězdova 1689/2a, Praha 4, 140 00, IČO: 25503651, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161250.

2.2. Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb registrator.cz

2.3. Internetové stránky poskytovatele – internetová prezentace na adrese www.registrator.cz

2.4. Webhosting – soubor služeb souvisejících s provozem doménových jmen, tj. zejména poskytování služby virtuálního serveru, e-mailu, správy DNS záznamů domény a přenosu dat po síti internet s využitím protokolu HTTP a další služby poskytované dle nabídky jednotlivých tarifů.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Služby související s registrací doménových jmen se plně řídí Pravidly REGISTRÁTORA zveřejněnými na internetových stránkách poskytovatele.

3.2. Není-li uvedeno jinak, bude pro doménové jméno využívající webhosting přiřazen NSset poskytovatele.

3.3. Poskytovatel zajistí na základě uhrazené objednávky provoz webhostingových služeb, dle zákazníkem zvoleného tarifu.

3.4. Poskytovatel zajistí nepřetržitý dohled na poskytované služby a odpovídající technickou podporu.

3.5. Poskytovatel má právo zamítnout zprovoznění skriptu/komponenty bez dalšího vysvětlení.

3.6. V případě, že poskytovatel na základě ústního nebo písemného upozornění vyzve zákazníka k odstranění vad zákazníkem provozované aplikace, je zákazník povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže zákazník není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru. Poskytovatel má právo až do odstranění závad jednostranně pozastavit platnost služby pro zákazníka.

3.7. Zákazník plně odpovídá za správnost a úplnost veškerých údajů uvedených v objednávce služeb a za včasnou aktualizaci zejména kontaktních údajů v rámci administračního rozhraní webhostingové služby. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případná nedorozumění vzniklá porušením této oznamovací povinnosti, a to zejména za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem prostřednictvím e-mailové adresy zákazníka. Zákazník plně nese následky toho, že tato adresa, která je uvedena v kontaktních údajích a na kterou mu bude doručována zálohová faktura a další důležité informace poskytovatelem, již není aktuální.

3.8. Zákazník má zakázáno prostřednictvím služeb poskytovatele:

3.8.1. nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána,

3.8.2. nabízet nebo šířit pornografický materiál,

3.8.3. provozovat download servery,

3.8.5. porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví, a provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho prodeje, a poskytování tohoto nelegálního softwaru třetím osobám,

3.8.6. využívat FTP prostor serveru pro uložiště nadměrného množství dat, která nejsou součástí webové prezentace či aplikace, nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami,

3.8.7. prostřednictvím SMTP serveru poskytovatele nebo jiným libovolným způsobem rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu (SPAM) nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany obtěžoval a narušoval jejich práva,

3.8.8. provozovat aplikace přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat apod.),

3.8.9. zatěžovat servery poskytovatele příliš vytěžujícími skripty či jinak bránit funkcím serverů nebo provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu a narušit bezpečnost serverů poskytovatele nebo se o to pokoušet.

3.9. Zákazník je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou.

3.10. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou úmyslným i neúmyslným neoprávněným užíváním poskytnutých prostředků serveru. V případě porušení povinností stanovených zákazníkovi v těchto smluvních podmínkách má poskytovatel právo žádat po zákazníkovi náhradu škody způsobené zákazníkem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru zákazníkem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním zákazníkům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru atd.

3.11. Zákazník se zavazuje nešířit informace, které by mohly poškodit poskytovatele nebo jeho dobré jméno.

3.12. Zákazník je povinen nevyužívat poskytované služby způsobem, který by mohl vést k přetížení sítě internet nebo datové sítě poskytovatele, mající za následek snížení rychlosti přenosu dat nebo částečný či úplný výpadek sítě.

3.13. Poskytovatel je oprávněn ihned přerušit provoz služeb zákazníka, poruší-li zákazník některé z ustanovení bodů 3.8. nebo 3.12.

3.14. Zákazník souhlasí s tím, že mu bude poskytovatel standardně vystavovat zálohové i daňové doklady v elektronické formě. Daňové doklady bude poskytovatel odesílat v elektronické formě na kontaktní e-mailovou adresu.


4. Cena za služby a platební podmínky

4.1. Není-li uvedeno jinak, ceny za služby jsou stanoveny v platném ceníku webhostingových služeb na internetových stránkách poskytovatele a u nově objednané služby je aktuální cena (se započtením slev) vždy ta, která je účtována při objednání služby.

4.2. Za den splnění peněžního závazku je považován den připsání částky na účet poskytovatele.

4.3. Pro případ prodlení si poskytovatel vyhrazuje právo nárokovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den.

4.4. Je-li zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části déle než 30 dní, je poskytovatel oprávněn přerušit provoz poskytovaných služeb.

4.5. Je-li zákazník v prodlení s platbou celkové částky nebo její části déle než 45 dní, je poskytovatel oprávněn bez dalšího upozornění zrušit provoz poskytovaných služeb.


5. Závady, odstávky, reklamace, stížnosti, spory

5.1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě poskytovatel nenese zodpovědnost za škody, které zákazníkovi nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované služby, poškozením, ztrátou, únikem dat nebo libovolným jiným způsobem.

5.2. Případné námitky k provozu poskytovaných služeb je zákazník oprávněn oznámit na telefonním čísle technické podpory, uvedeném na internetových stránkách poskytovatele.

5.3. Poskytovatel vynaloží maximální možné úsilí k odstranění poruchy v co nejkratší možné době.

5.4. Náklady na odstranění závad nese poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil zákazník sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.

5.5. Poskytovatel má právo na plánované přerušení poskytovaných služeb za účelem provedení nutných bezpečnostních aktualizací softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu ročního průměru 60 minut měsíčně.

5.6. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. dlouhodobé výpadky elektrické energie, telekomunikačních spojení atd.).

5.8. Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, způsobené nefunkčností serverů, jejich poškozením či ztrátou dat. V případě poruchy či nedostupnosti serveru se ručení poskytovatele omezuje pouze do výše ročního poplatku za webhostingové služby.


6. Ochrana důvěrných informací, shromažďování, evidence a užití informací a dat vyplývajících z tohoto smluvního vztahu

6.1. Na základě registrace u ÚOOÚ s číslem registrace 00019233/001 se poskytovatel zavazuje zpracovávat všechny uvedené osobní údaje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb. a je povinen dbát práva na ochranu poskytnutých osobních údajů a dodržovat ostatní ustanovení citovaného zákona.

6.2 Poskytovatel a zákazník považují za důvěrné veškeré provozní podmínky, které vyplývají z tohoto smluvního vztahu, a tyto informace nesdělí třetí osobě. Závazek mlčenlivosti platí po dobu využívání služby a 3 roky po ukončení smlouvy. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

 • informaci o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva;
 • poskytnutí identifikačních údajů a provozních dokladů, které mohou být předmětem obchodního tajemství, orgánům činným v trestním řízení nebo soudu v rámci soudního řízení vedeného mezi zákazníkem a poskytovatelem;
 • informace vyžadované soudy, správními úřady, orgány činnými v trestním řízení, nebo auditory pro zákonem stanovené účely.

  6.3. Poskytovatel je oprávněn uvádět zákazníka v seznamu svých referenčních zákazníků.

  6.4. Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv týkajících se objednaných služeb a prohlašuje, že tyto zprávy nejsou nevyžádanou korespondencí a nejsou nevyžádaným obchodním sdělením. Takový e-mail splňuje veškeré podmínky Zákona o regulaci reklamy č. 138/2002 Sb. a Zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb, a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam.

  6.5. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a nabídek poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty. Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu při zasílání každé jednotlivé zprávy.


  7. Zánik smluvního vztahu

  7.1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem je sjednán na dobu neurčitou.

  7.2. Zákazník není oprávněn bez předchozího souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající zákazníkovi z těchto smluvních podmínek na třetí osobu.

  7.3. Zákazník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď ze strany zákazníka musí obsahovat aktuální přihlašovací jméno a heslo do administračního systému a musí být zákazníkem poskytovateli doručena písemně dopisem nebo e-mailem. Potvrzení výpovědi si poskytovatel autorizuje přes aktuální kontaktní e-mail nebo telefonní číslo zákazníka.

  7.4. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc, počínaje 1. dnem následujícího kalendářního měsíce po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

  7.5. V případě, že se zákazník rozhodne vypovědět službu v průběhu předplaceného období, nemá nárok na vrácení finanční částky za období, které nevyužil nebo nevyužije.

  7.6. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany poskytovatele, má zákazník nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období (nevztahuje se na poplatky za doménu). Nárok na vrácení poměrné části ročního poplatku za nevyužité období zákazníkovi nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodu porušení povinností zákazníka, uvedených v článku 3 těchto obchodních podmínek.

  7.7. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na úhrady veškerých dlužných částek za objednané služby.


  8. Závěrečná ustanovení

  8.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu těchto smluvních podmínek. Poskytovatel je povinen informovat zákazníka o změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem, a to na internetových stránkách poskytovatele nebo e-mailem.


 • REGISTRATOR.CZ - © 2004-2017

  Kontaktní informace - tel.: +420 720 33 00 33, e-mail: help@registrator.cz